AKTUALNOŚCI

Zmiany w regulaminie

Zmiany w ogólnym regulaminie usług Moico

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z:

 

 1. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, a także mając na względzie treść wymogu wskazanego w art. 4 Rozporządzenia w przedmiocie dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów, niniejszym na podstawie art. 60 a ust. 3a oraz art. 61 ust 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, po 1800), wprowadzamy zmiany do obowiązującego w Internet Union S.A. Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

 1. wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów na podstawie art. art. 60 a ust. 3a Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wprowadzamy zmiany do obowiązującego Regulaminu, wynikające z wejścia w życie nowej Ustawy.

Wskazujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Uprawnienie to dotyczy braku akceptacji zmian  Regulaminu.
Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator naliczy opłatę, ze względu na fakt, że zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zmiana nie ma wpływu na wysokość opłat abonamentowych oraz cennikowych.

Wskazujemy, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawia korzystne dla abonentów rozwiązania polegające na ustanowieniu na obszarze Unii Europejskiej jednolitych zasad równego dostępu do otwartego internetu oraz związanych z tym praw użytkowników końcowych, a także obowiązki dostawców usług, m.in. wprowadzony został nakaz, aby dostawca usługi dostępu do internetu traktował każdy ruch równo, bez dyskryminacji, ograniczeń, czy ingerencji, a także bez względu na nadawcę lub odbiorcę, rozpowszechnianie treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też urządzenia końcowe. Ustanowiono również wymóg, aby środki zarządzania ruchem były przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz nie powinny być podyktowane względami handlowymi. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia zakazane zostały praktyki zarządzania ruchem, które blokują, spowalniają, zmieniają, ograniczają, faworyzują lub ingerują w treści, aplikacje lub usługi lub też pogarszają ich jakość, chyba, że takie środki są uzasadnione i przewidziane w Rozporządzeniu.

 

 

W celu dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych wprowadzamy zmiany w Regulaminie świadczenia usług:

W § 14 Regulaminu dodano po punkcie 6 kolejne punkty o numerach od 7 do 11 o następującej treści:

 

 1. INTERNET UNION informuje, że stosowane przez INTERNET UNION środki zarządzania ruchem mogą, w sytuacjach jedynie wyjątkowych np. w przypadku potrzeby wykonania orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej, awarii  sieci,  natłoku  w  sieci,   potrzeby  zachowania   integralności i   bezpieczeństwa  sieci,  spowodować  obniżenie jakości   usługi   dostępu   do   internetu,  co np oznacza obniżenie prędkości, zwiększenie opóźnienia lub zmienności opóźnienia oraz zwiększenie utraty pakietów lub niedostępność określonych zasobó
 2. INTERNET UNION nie stosuje, bez zgody abonenta środków zarządzania ruchem powodujących naruszenie prywatności abonenta oraz zobowiązuje się stosować środki zapewniające ochronę danych osobowych abonenta.
 3. INTERNET UNION zastrzega, że w przypadku korzystania przez abonenta z usług elektronicznych (takich jak np. streaming audio/video, IPTV, wideokonferencja, komunikatory VolP, aplikacje p2p, gry  online)  część  zasobów  usługi  dostępu  do  internetu wykorzystywana jest  do zapewnienie poprawnego działania danej usługi, w konsekwencji odczuwalna prędkość oraz jakość usługi dostępu do internetu może zostać obniżona, co mogłoby spowodować np. dłuższe oczekiwanie na otwarcie strony www lub rozpoczęcie transmisji audio/video, obniżenie jakość odtwarzanego materiału audio/video, przerwy w odtwarzaniu materiału audio/video, obniżenie jakości połączenia głosowego VolP, wydłużenie pobierania i wysyłania danych, a w skrajnych przypadkach niedostępność określonych treści lub usł
 4. W przypadku usługi dostępu do internetu INTERNET UNION w zależności od technologii i oferty deklaruje następujące parametry: prędkość minimalna - minimalna prędkość, jaką INTERNET UNION zobowiązuje się zapewnić w ramach usługi dostępu do internetu; prędkość zwykle dostępna - prędkość jaką Abonent może oczekiwać w większości przypadków korzystania z usługi; prędkość maksymalna - prędkość jaka może być osiągnięta w ramach danej usługi bez obciążenia Przy czym parametry usługi internetowej ustalane są w oparciu o długość łącza czyli odległość pomiędzy zakończeniem sieci a aktywnym elementem sieci INTERNET UNION.
 5. Znaczne odstępstwa od ww. prędkości mogą ograniczyć lub uniemożliwić wykonywania prawa do uzyskania dostępu do informacji i treści, do ich rozpowszechniania, a także do korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostę
 6. W przypadku jakichkolwiek powtarzających się istotnych rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonywaniem usługi dostępu do internetu po względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wartościami deklarowanymi przez INTERNET UNION abonent ma prawo złożyć reklamację z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w takim przypadku INTERNET UNION ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. W zakresie usługi dostępu do Internetu parametry jakościowe usługi wskazane zostały w załączniku do niniejszego Regulaminu.

W § 17 Regulaminu dodano po punkcie 12 kolejne punkty:

 

 1. INTERNET UNION informuje, że na faktycznie osiąganą przepustowość łącza, we wszystkich technologiach, ma wpływ wiele czynników, do których należą: wzrost obciążenia sieci w godzinach szczytu lub przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych użytkowników, korzystanie przez użytkownika z urządzenia abonenckiego nie obsługującego podanej prędkości, jednoczesne korzystanie z usługi przez kilku użytkowników domowych, instalacja na urządzeniu końcowym aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall).
 2. Maksymalna przepustowość łącza może być ograniczona poprzez wybrany wariant ofertowy dostępu do internetu.
 3. Przepustowość usługi dostępu do internetu świadczonego na łączach miedzianych w technologiach CU, LLU, BSA (karty ADSL i VDSL) zależy od długości łącza, jakości linii, tłumienności, a także możliwości technicznych operatora.
 4. W celu zweryfikowania jakie są możliwe przepustowości do osiągnięcia na danym łączu, należy w tabelce odpowiedniej dla technologii w jakiej została dostarczona usługa, wybrać wersję usługi Dla wersji usługi w technologii CU, LLU, BSA należy wybrać dodatkowo wiersz z długością łącza.
 5. Informacje o wersji usługi i technologii zamieszczone są na umowie. Informację o długości łącza, jeżeli nie została umieszczona na umowie, można uzyskać dzwoniąc na infolinie ….

 

W § 19 Regulaminu dodano po punkcie 12 kolejny punkt o następującym brzmieniu:

 

„13. Abonent ma prawo złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, niedotrzymaniem wskazanych w Umowie prędkości pobierania lub wysyłania danych oraz innych parametrów usługi dostępu do internetu, niedotrzymania wyznaczonego terminu zawarcia Umowy, niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usług lub nieprawidłowego wyliczenia należności z tytułu świadczenia usług.”

 

W § 22 ust. 12 pkt 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

 

6) pouczenie o wyczerpaniu drogi postepowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy Abonentem jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postepowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 PTU, w tym w szczególności o możliwości rozstrzygnięcia sporu majątkowego wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez polubowny sąd konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 04.02.2017 r.

 

Przypominamy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Internet Union pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Internet Union przysługuje opłata ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany wskazanej wart. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne. W załączeniu przedkładamy jednolity tekst zmienionego Regulaminu.

 

AKCJA SPOŁECZNA

PODAJ LAPKA!

MOICO FIREWALL

Darmowe maseczki ochronne

Zostań w domu

Konkurs MOICO

MOICO x SKYNET

Router

BOK

Nieczynny BOK

MOBILE

Przenieś numer do MOICO

Mikołajki

Akcja świąteczna w MOICO

Black Friday

Friendly Black Friday w MOICO

PROMOCJA

Zmień prędkość internetu!

MOICO x Wiedza

Otwarty test wiedzy o internecie

MOICO x CHATBOT

Chatbot MOICO

Przełam lody z MOICO

Przełam lody z MOICO

Ochrona danych

Bezpieczna sieć

enjoy life

Miejska Dżungla MOICO

Szybkie łącze

Moico najszybsze na Dolnym Śląsku

Promocja

Płać, ile chcesz

ENJOY CDA PREMIUM

FILMOWE EMOCJE

Survival Race

Zgarnij 20 zł zniżki na Survival Race!

Dlaczego Moico?

Oferta bez kruczków


Dlaczego Moico?

Symetryczne łącze

bez lojalki

Wolność wyboru

Upgrade

Przyspiesz swój internet do 1000 Mb/s!


Jambox

Zmiany w usłudze Jambox

Aktualności

Nowy spot

Usługa Mobile

MOBILE

AKTUALNOŚCI

140 KANAŁÓW W ALICE

Aktualności

ŁATWE PŁATNOŚCI

Dlaczego Moico?

Grasz bez Lagów

Poznajmy się

Jesteśmy już w Oławie!

AKTUALNOŚCI

Testy 1000Mb/s cd.

AKTUALNOŚCI

Zmiany w regulaminie

AKTUALNOŚCI

Zmiany w Pakiecie James

AKTUALNOŚCI

NOWE KANAŁY TV!

Dlaczego Moico?

Multiroom i oglądasz 4 programy jednocześnie

Aktualności

Przyspieszamy Internet

aktualności

zwiększamy zasięg sieci!

Dlaczego Moico?

Szybki Youtube

Dlaczego Moico?

Skype bez zakłóceń

Usługi

MOICO X NFM

Ostatnio podłączone lokalizacje: Wrocław ul. Rędzińska 20a, Działkowa 2-24a, Bielany Wrocławskie, Jodłowicka 9-21, Białowieska 97-95, Małopanewska 8-12, Zakładowa 6, 16, 18 ABCDEF. |